Formularz aplikacyjny dla stypendystów NAWA i MKiDN
Application form for NAWA and MKiDN scholarship holders
Формуляр для стипендиатов NAWA и MKiDN
30%
Aby móc aplikować proszę przygotować: - Kopię decyzji NAWA lub MKiDN - Skan własnego paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem i podpisem), - Aktualną fotografię. Zdjęcie powinno być aktualne - nie powinno być starsze niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie powinno mieć nakrycia głowy, czarnych okularów lub cokolwiek innego, co mogłoby utrudnić rozpoznanie osoby, powinno reprezentować całą głowę dalej niż górna część ramion, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, nie musi to być skanowanie fotografii, ale wersja elektroniczna przykłady poprawnych zdjęć:
Każdemu stypendyście NAWA i MKiDN zapewniamy miejsce w jednym z czterech Domów Studenckich PK. Kwaterujemy naszych słuchaczy w pokojach 2 i 3 osobowych. Jeśli znają państwo osobę, z którą chcielibyście zamieszkać prosimy o wysłanie emaila na adres ice@pk.edu.pl (do dnia: 09.09.2019, 8:00). Niektóre pokoje są wyposażone w łóżka piętrowe. Na tej stronie możecie zobaczyć jak wyglądają akademiki Politechniki Krakowskiej http://www.akademiki.pk.edu.pl/. Pokoje są wyposażone łóżka, stoliki do nauki, krzesła, szafy i szafki do przechowywania. W każdym pokoju jest lodówka. Każdy ma do dyspozycji pościel – kołdrę, poduszkę, koc, prześcieradło oraz poszewki na poduszkę i kołdrę. Prześcieradło oraz poszewki na poduszkę i kołdrę są wymieniane na czyste w każdym miesiącu. Należy zachować dowód uiszczenia opłaty za miejsce w Domu Studenckim PK. Jeśli nie chcecie Państwo mieszkać w akademiku należy zaznaczyć odpowiednią opcję. Na następnej stronie będzie informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Prosimy się z nią zapoznać i przejść następnie do formularza.
To be able to apply, please prepare: - Copy of the NAWA and MKiDN scholarship holders decision - Scan of your own foreign passport (page with photo and signature), - Current photo: should be up to date - taken not earlier than 6 months before the application, shouldn't be wearing a headgear, black glasses, or anything else that could make it difficult to recognize a person should represent the entire head, should represent the image no further than the upper part of the shoulders, face should occupy 70-80% of the photo, it does not have to be scan of photo but the electronic version examples of correct photos:
For each NAWA and MKiDN scholarship holders, we provide the place in the dormitory. We accommodate our students in double and triple rooms. If you know the person you would like to live with, please send an email to ice@pk.edu.pl (deadline: 09.09.2019, 8:00). Some rooms are equipped with bunk beds. On this page, you can see how the dormitories look like http://www.akademiki.pk.edu.pl/. The rooms are equipped with beds, study tables, chairs, wardrobes, and storage cabinets. Each room has a fridge. Everyone has at their disposal bedding - quilt, pillow, blanket, sheet and pillowcases and quilt cases. Everyone has at their disposal for bedding - quilt, pillow, blanket, sheet and pillowcases and quilt cases. The sheet, pillowcases, and quilt cases are replaced with clean each month. You should keep proof of payment of the fee for the dormitory. If you do not want to live in a dormitory, select the appropriate option. On the next page will be information about the personal data processing in the ICE CUT. Please read it and then go to the form.
Для заполнения формуляра следует приготовить: - Копию постановления NAWA и MKiDN - Копию паспорта(страница с фотографией), - Актуальную фотографию. Фотография должна быть актуальна- не старше чем 6 месяцев, не должно быть головного убора, чёрных очков либо чего-то другого, что могло бы усложнить распознавание личности, должно представлять всю голову от верхней части плечей,лицо должно занимать 70-80% фотографии,не обязательно должна быть сканированная, лучше всего електронная версия фотографии. примеры правильных фотографий:
Каждому студенту, получающего стипендию обеспечиваем место в одном из четырёх студенческих общежитий Краковского Политехнического Университета. Размещаем наших слушателей в двухместных и трёхместных комнатах. Если Вы знаете человека, с которым хотели бы проживать, просим выслать email на адрес ice@pk.edu.pl (крайний срок: 09.09.2019, 8:00). В некоторых комнатах находятся двухъярусные кровати. На этой странице можете увидеть как выглядят общежития Краковского Политехнического Университета http://www.akademiki.pk.edu.pl/ В комнатах находятся кровати, учебные столики,стулья,шкафы и шкафчики для хранения. В каждой комнате есть холодильник . Каждый студент получает свою постель – одеяло, подушку,покрывало,простынь, пододеяльник, наволочку. Простынь, пододеяльник и наволочку каждый месяц меняют на чистые. Нужно сохранить квитанцию оплаты за место в общежитии КПУ. Если Вы не желаете проживать в общежитии следует отметить соответствующий вариант. На следующей странице будет информация об обработке персональных данных. Просим с нею ознакомиться и после этого перейти к формуляру.